Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnian EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet ja toteuma (Omnian osahanke)

Omnian osahankkeen tavoitteena on ollut yhteishankkeen tavoitteen mukaisesti kehittää ja edistää opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden sekä yritysten yhteistyönä 3D -tulostuksen opetuskäyttöä ja hyödyntämistä ammatillisessa koulutuksessa. Väliselvityksen yhteydessä todettiin, että hankkeen toimenpiteet  on järkevää kohdentaan  kone- ja metallialalle,  suunnitteluassistentin koulutukseen, datanomien opetuksen kehitttämiseen sekä kirjastopalveluiden kehittämiseen (3D-tulostuspiste, joka on avoin kaikille opiskelijoille).3D_tulostuspiste

3D-mallinnus- ja tulostuspiste (kuva vieressä) sekä opiskelija-, opettaja-ja yritysyhteistyössä tuotetut video-ohjeklipit:
Järkevästi alkuun 3D-tulostajana, sisältää seuraavat osiot: *Aloittelevan 3D-tulostajan muistilista
* Mallikirjastojen käyttäminen
* 3D-tulostusmateriaalien käyttäminen
* 3D-tulostimen turvallinen käyttö * Huoltosuosituksia
Laadukas 3D-tulostaminen
Valmiin mallin lataaminen ja tulostaminen
Materiaalin vaihtaminen 3D-tulostimeen
Liima-aineen käyttäminen
3D-tulostimen tulostuspään huolto tai vaihtaminen
Z-akselin kalibrointi
3D-tulosteen jälkikäsittely
SD-kortilta tulostaminen
3D-tulostus tuotekehityksen työkaluna

Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen
Omniasta Räätälöityjä tuotteita 3D-mallinnuksella ja -tulostuksella  -koulutukseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Reijo Kansanen (tieto- ja tietoliikennetekniikka Leppävaaran toimipiste),  Nina Tuupanen ja Jari Lehtonen Leppävaaran toimipiste kone- ja metalliala sekä  suunnitteluassistenttien koulutus), Marko Leppinen opiskelijakirjastosta sekä Leppävaarasta datanomien opettaja Stephanus Vermeulen.  Minna Taivassalo Omnian Oppimisratkaisut-tiimistä on toiminut Edu3d.fi Omnian osahankkeen vetäjänä. Lisäksi hänellä on ollut Räätälöityjä tuotteita 3D-mallinnuksella ja -tulostuksella opetustoimen henkilöstökoulutushankkeen vetovastuu.

Omnian 3D-tiimi
Omnian 3D-tiimin muodostavat Nina Tuupanen, Stephanus Vermeulen, Jari Lehtonen ja Reijo Kansanen.  Tiimi on  koonnut tietoa 3D-mallinnuksesta ja -tulostuksesta sekä kartoittanut palvelun tarjoajia.  Tiimi on laatinut tarjouspyynnön / hintatiedustelun 3D-tulostimista ja toteuttanut hankinnat. 3D-tulostimet on sijoitettu sekä Leppävaaran toimipisteeseen että Omnian Kirkkokadun opiskelijakirjastoon. Lisäksi tiimi on hankkinut Omnia kone- ja metalliosastolle ”järeämmän” 3D-tulostimen, jota on tarkoitus hyödyntää yritysyhteistyössä.

Oppilaitoskirjaston tulostinhankinnan Tarjouspyyntö/-hintatiedustelumalli  vapaasti hyödynnettäväksi.

Stephanus Vermeulen on yhdessä muun tiimin ja edu3d-fi-verkoston kanssa kehittänyt vapaasti valittavaa tutkinnon osaa. Stephanus on myös osittain pilotoinnut  tutkinnon osan mukaisia sisältöjä. Tavoitteena on, että jatkossa tutkinnon osa olisi laajemmin   Omnialaisten opiskelijoiden valittavissa.

Yritysyhteistyö

Keskeisiä yritysyhteistyökumppaneita hankkeen aikana ovat olleet Maker 3D Oy, Kreativo Oy ja IlonaIT . Maker 3D Oy:llä on ollut hankkeen aikana työssäoppimassa Omnian opiskelijoita.  Husista hyvinvointiteknologian työelämän asiantuntijat johtaja Kaija Jokela Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Apuvälinekeskus http://www.hus.fi/hus-tietoa/liikelaitokset-ja tukipalvelut/apuvalinekeskus/Sivut/default.aspx  olivat lupautuneet yritysyhteistyökumppaneiksi, mutta hankkeen aikana ei päästy vielä konkreettisiin tulostuskokeiluhin, jotka olisivat palvelleet heidän tarpeitaan. Lisäksi yhteistyötä on tehty Aalto yliopiston ja Suomen pikavalmistusyhdistys Firpan edustaja Jukka Tuomen kanssa. Jukka on vieraillut Omniassa katsomassa Stephanuksen 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen opetusta.

Minnan artikkeli:  3D-tulostuksesta uusia yhteistyömalleja oppilaitoksille?

HANKKEEN TOIMENPITEET

Kevät 2014
Tutustuttu ja hyödynnetty Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Tarmo Aittaniemen monivuotista kokemusta monialaisista 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen yritys-oppilaitosyhteisprojekteista ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Rovaniemen vierailun kokemusten koonti http://popplet.com/app/#/1721003

Kartoitettu selvityksiä/tietolähteitä esim. Jarkko Lohilahden selvitystyö http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36967/Lohilahti_Jarkko.pdf ja Suomen pikavalmistusyhdistyksen kotisivut http://www.firpa.fi/

Kesä-elokuu 2014
1. Rahoituspäätöksen saavuttua tarkistettu hankesuunnitelman ajantasaisuus ja tavoitteet sekä tarkennettu aikataulutusta verkoston yhteisessä hanketapaamisissa sekä omassa organisaatiossa. Osallistutaan yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti yhteisten asioiden ja tietosisällön kokoamiseen (esim. tulostinten hankitaan tukeva aineisto, materiaalitietous, käyttökohteet, mallinnusohjelmistot jne.

2. Otettu käyttöön yhteisesti suunnitellut tiedotuskanavat, käynnistetty tiedotus omassa organisaatiossa sekä osallistetaan ja viestitään hankkeen toteuttajille ja opetushenkilöstölle aihepiirin opetustoimen henkilöstökoulutuksista (eri rahoituslähteiden kautta rahoitetut täydennyskoulutukset), suunniteltu 3D-tulostimien yhteishankintaa, mutta päädytty toteuttamaan omat hankintaprosessit.

Syyskuu – joulukuu 2014
3. Opetushenkilöstö ja ohjaus- sekä muu hankehenkilöstö ja työelämän edustajat kehittävät aihealueen osaamistaan ja ymmärrystä yhteistyössä. Koulututtautuminen opetustoimen henkilöstökoulutushankkeen avulla (Räätälöityjä tuotteita 3D-tulostuksella)

Tammikuu – maaliskuu 2015
4. 3D-tulostimen hankintapäätös, 3D-tulostimen käyttökoulutukseen osallistuminen, suunniteltu opiskelijoille tarjottavaa tutkinnon osaa yhteistyössä verkoston kanssa.

 5. Vaihdetaan kokemuksia valtakunnallisen verkoston kanssa Rovaniemen tilaisuuksissa. Väliselvityksen laatiminen koordinointitaholle. Koordinoijataho toimittaa selvityksen yhteenvedon Opetushallitukselle. Yhteisen valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen 3D-tulostuksen opetuskäytön seminaarin suunnittelu verkostoyhteistyössä käynnistyy.

Maaliskuu – syyskuu 2015

Huhtikuu 2015
6. Osallistuminen Suomen pikavalmistuksen FIRPAn valtakunnalliseen seminaariin Dipolissa sekä yhteisen valtakunnallisen ammattikoulutuksen 3D-seminaarin järjestelyihin ja toteutukseen. Seminaarissa jaetaan 3D-tulostuksen opetuskäytön kehittämistyön kokemuksia ammattikoulutuksessa valtakunnallisesti. Myös laitevalmistajat ja ohjelmistotuottajat esittelevät tuotteitaan. Lisäksi järjestetään AC-palavereita valtakunnallisen verkoston kanssa. Hyödynnetään vertaiskehittämisen menetelmiä.

7. Tulostus- ja -mallinnuskokeilua opiskelijat, opettajat sekä työelämän edustajat yhteistyössä.

Elektroniikka-asentajat / Huoltopalvelu osaamisalueella on tehty muutamia varaosia  mm. pylväsporakoneen syvyyssäätöpyörän.

Pyritty siihen, että vertaisoppiminen-/kehittäminen valtakunnallisesti samanlaisten haasteiden ja aihealueiden problematiikan kanssa painivien kanssa toteutuu. Tuotettu 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen osaamisen kehittämissisältöjä (videoklipit) ja jaettu ne avoimesti sekä Facebook-ryhmässä että avoimella Youtube-kanavalla (soittolista)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLawaxnFUcU3JH0lPxESsr75DuitJ6H36L sekä esitelty niitä talon sisällä että muissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa.

Syyskuu -marraskuu 2015
8. Vapaasti valittavan tutkinnon osan jatkokehittäminen yritysyhteistyössä Jyväskylän työkokouksessa.

Vapaasti valittava tutkinnon osa
Materiaalia lisäävän valmistusmenetelmän perusosaaminen
(3D-mallinnus- ja -tulostusperusosaaminen)
https://docs.google.com/document/d/1m1izEQls_Nyz1wBGavdgN0UIAGS7Y6a01nmCUJba2iU/edit?usp=sharing

9. 3D-tulostuksen ABC:n sisällän koonti (Henry Paananen ja Minna Taivassalo yhteistyössä verkoston kanssa)

https://docs.google.com/document/d/1Y3WDYOwan-wQqQlJNHlAqFImSzFtSJPDV7t9SDGggKk/edit?usp=sharing

Minna esitellyt hankeverkostossa tehtyä kehittämistyötä http://www.slideshare.net/Minsku/3dtulostus-ammatillisessa-koulutuksessa

Joulukuu 2015
10. Hankkeen loppuselvityksen koonti ja hyvät käytännöt kuvauksen valmistelu ja lähettäminen Opetushallituksen palveluun.

Ammatillisen oppilaitoksen 3D-mallinnus- ja -tulostuspiste

Tulokset

Omniassa opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämäkumppaneiden 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen soveltamis-/ja hyödyntämismahdollisuuksien tuntemus on lisääntynyt ja sitä tukevat yhteiset ohjeistukset sekä laitteistohankinnat.  Opetussuunnitelmissa on soveltuvin osin otettu huomioon tämä materiaalia lisäävä valmistusmenetelmä. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman vapaasti valittavien ja/tai paikallisesti tarjottavien tutkinnon osien tarjontaa tarkistetaan kokemusten pohjalta tulevaisuudessa.  Valtakunnallisesti eri koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on tiivistynyt.

Kehittämistyöstä jatkossa lisätietoja voivat antaa

Kone- ja metalliala: Jari Lehtonen ja Nina Tuupanen
Tieto- ja tietoliikennetekniikka: Reijo Kansanen
Tietojenkäsittelyn opettaja: Stephanus Vermeulen
Opiskelijakirjasto: Kirsi Härkönen

 

Vastaa