Lapin ammattiopisto

Lapin ammattiopiston EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

1. Opettajien koulutus: Laajennetaan opettajien 3D-ymmärrystä sekä osaamista.
2. 3D opetuskäyttöön: Suunnitella ja kehittää tapoja hyödyntää 3D-tulostuksen osaamista ja opetuskäyttöä eri koulutusaloilla.
3. 3D-opetussuunnitelmat, opintokokonaisuudet ja opintojaksot: siirretään em. suunnitelmat käy-tännöksi sisällyttämällä 3D-tulostus osaksi opetussuunnitelmia hyödyntämiseksi, opintokokonai-suuksia ja opintojaksoja. Suunnitellaan 3D-mallinnuksen ja tulostuksen 10 ov:n moduli, joka valin-nainen ammatillisissa opinnoissa ja/ tai vapaasti valittavissa joissain tutkinnoissa. Osa opinnoista on opiskeltavissa verkossa tämän hankkeen tuottaman digitaalisen materiaalin avulla.
4. Laitteistojen käyttökoulutus: toteutetaan olemassa olevan laitteistojen käyttöönottokoulutus.
5. Koulutuksen pilotointi: pilotoida ja jatkokehitettään 3D-opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja.
6. 3D-opetuksen laajentaminen ja vakiinnuttaminen.
7. Opiskelijoiden osaamisen laajentaminen uusille alueille, jotta heidän kilpailukykynsä työmarkki-noilla tai itsenäisenä yrittäjänä vastaa tulevaisuuden ammattitaitovaatimuksia, tuotantotapojen muu-tosta ja avoimuutta uusille ratkaisuille.
8. Toimitaan hankeverkoston asiantuntijana 6 -vuotisen kokemuksen pohjalta
9. Lisäksi hankeverkoston yhteiset tavoitteet

Yritykset ovat käyttäneet aktiivisesti 3D-tulostusta jo useita vuosia. Saadut hyvät käytänteet tuodaan hankeverkoston käyttöön, sekä pyydetään myös alueemme yrityksiä mukaan hankkeeseen (valinta).

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
1. Organisoidaan projekti: projektitoimijat ja -sihteeri, projektiryhmä ja ohjausryhmä sekä hankever-kostossa toimiminen.
2. Täsmennetään toimenpidesuunnitelma ja aikataulu sekä sovitetaan ne yhteen koko verkoston vastaavien kanssa.
3. Valitaan tutkinnot, joissa 3D-opetusta ensisijaisesti pilotoidaan.
4. Järjestetään opettajille tiedotusta, koulutusta ja harjoittelua.
5. Opiskelijat tuottavat mallinnettuja tiedostoja ja osallistuvat käyttökoulutuksiin.
6. Tuotetaan digitaalista verkko-opetusmateriaalia yhteistyössä eri opintolinjojen kesken.
7. Toteutetaan yritysyhteistyössä 3D mallinnuksia/tulostuksia, jotka tukevat/kehittävät oppilai-toksen ja yritysten välistä t&k&i toimintaa.
8. Tehdään/päivitetään 3D-koulutuksen opetussuunnitelmia ja opintojaksosuunnitelmia.
9. Selvitetään/kootaan HOPS:n päivitystarpeita.
10. Sovitaan yritysyhteistyöstä.
11. Tarkennetaan, tutkitaan ja pilotoidaan muiden tekniikoiden hyödyntämismahdollisuuksia yh-dessä 3D tulostuksen kanssa. Skannaustekniikat, muottivalmistustekniikat, yms.
12. Osallistutaan hankeverkostossa yhteisiin verkostotapaamisiin, seminaareihin ja toimenpiteisiin se-kä jaetaan tietoa ja osaamista verkostossa.
13. Tutustutaan 3D tulostuksen uusimpiin tekniikoihin alan ulkomaisilla/ kotimaisilla – messuilla.
14. Levitetään aikaisempia hyviä käytänteitä hankeverkoston käyttöön.

Vuosi 2015
15. Jatketaan pilotointeja oppilaitoksen eri koulutusalojen kesken, sekä kehitetään yritysyhteistyötä.
16. Seurataan opetuksen kehittymistä ja opettajien tuen/ lisäkoulutuksen tarvetta.
17. Kerätään palautetta opettajilta, opiskelijoilta ja yrityskumppaneilta.
18. Arvioidaan pilotoinnin tuloksia, kehittämistarpeita ja laajentamista muihin tutkintoihin.
19. Tehdään jatkosuunnitelmat ja kehitetään 3D-pikavalmistusosaksi normaalia toimintaa.
20. Etsitään 3D tulostukselle erilaisia sovellutuskohteita eri aloilta.
21. Raportoidaan hankkeen tulokset.
22. Toimiminen koko hankkeen ajan yhteistyössä hankeverkoston kanssa; koulutuksen, laitteistojen ja mukana olevien tutkintojen edistymisen osalta.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ
Kohderyhmänä ovat opettajat, opiskelijat ja yritykset.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

-Kiinnostus aloja kohtaan kasvaa nuorten keskuudessa.
-Alojen keskinäinen arvostus kasvaa (myös leipuri voi olla mallintaja/3D tulostaja siinä kuin metalli-puolen koneistajakin).
-Opiskelumotivaation parantuminen.
-Innostetaan valmistuvia opiskelijoita hakeutumaan alan jatko-opintoihin.
-Tuetaan t&k&i -yhteistyön kehittymistä.
-Opettajien 3D-osaaminen ja 3D-opetusosaaminen kehittyy.
-Opetussuunnitelman, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen kehittyminen niin, että 3D-opintokokonaisuudet ja opintojaksot toteutuvat ja vakiintuvat tutkinnoissa.
-3D-opintomodulit.
-Tarpeisiin nähden oikeat laitteisto/ohjelmistohankinnat hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen.

YHTEYSHENKILÖ

Tarmo Aittaniemi & Heidi Hoikkala
tarmo.aittaniemi@lao.fi
heidi.hoikkala@jao.fi

Vastaa