logo-koulutuskeskussedu-rgb-small-300dpi

Koulutuskeskus Sedu

Koulutuskeskus Sedun EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on 3D-tulostuksen

osaamista ja opetuskäyttöä edistävien toimintamallien kehittäminen Koulutuskeskus Sedun tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa ja kulttuurialalla.

Hankkeen tavoitteena on ottaa haltuun 3D-mallinnuksen perusteet sekä materiaalivaihtoehdot/-seokset ja käyttökohteet hankkeessa mukana olevilla aloilla ammatin edellyttämässä laajuudessa. Hankkeessa pilotoidaan 3D-tulostimen käyttöä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa kolmessa Sedun yksikössä Seinäjoella, Kurikassa ja Lapualla sekä käsi- ja taideteollisuusalalla Ilmajoella ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa Kurikan Jurvassa.

Tavoitteena on 3D-tulostuksen hyödyntämisen kautta ruokkia ja ylläpitää opettajien ja opiskelijoiden innostusta, aktiivista ideoiden vaihtoa, kokeilemista ja avoimuutta.

Tavoitteena on avata opiskelijoille 3D-tulostuksen mahdollisuuksia yritystoiminnan näkökulmasta opiskelijoiden osuuskuntatoiminta huomioon ottaen.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä miniFactory Oy Ltd:n kanssa, joka kehittää, valmistaa ja myy 3D-tulostamisen oppimisympäristöjä. miniFactory Oy Ltd:n yhteyshenkilö on Janne Pihlajamäki (p. 045 353 1007).

Lisäksi yhteistyökumppanina on Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
* hankkeen vastuuhenkilön nimeäminen
* yhteistyösopimusten allekirjoittaminen
* toimintasuunnitelman päivittäminen rahoituspäätöksen mukaiseksi
* hankeverkoston tapaamisiin osallistuminen
* olemassa olevan 3D-tulostimen käytön pilotoinnin aikatauluttaminen sovituissa perustutkinnoissa eri yksiköissä
* 3D-tulostimien hankkiminen
* avoimien ja ilmaisten 3D-mallikirjastojen hyödyntäminen
* pilotoinnin käynnistäminen
* yhteistyön käynnistäminen Seinäjoella sijaitsevan miniFactory Oy Ltd:n kanssa
* yhteistyön käynnistäminen Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa

Vuosi 2015
* hankeverkoston tapaamiset
* pilotointijaksosta kerätään palautetta sekä opettajilta että opiskelijoilta -> uusien havaintojen ja ideoiden hyödyntäminen
* pilotointi jatkuu laaditun aikataulutuksen mukaan
* yhteistyö jatkuu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n ja miniFactory Oy Ltd:n kanssa
* osallistuminen valtakunnallisiin aihetta käsitteleviin tilaisuuksiin
* hankkeen tulosten jakaminen hankeverkoston sisällä
* hankkeen tulosten jakaminen Sedun sisällä sekä hankkeeseen osallistuvien alojen työpaikoille
* hankekokonaisuuden onnistumisen arviointi
* raportointi hankkeen koordinoijan ohjeistuksen mukaan

HANKKEEN KOHDERYHMÄ:
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon ja kulttuurialan opiskelijat ja opettajat.
Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat em. alojen työpaikat sekä koko Sedun henkilöstö, jolle levitetään hankkeessa saavutettuja tuloksia.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n ja miniFactory Oy Ltd:n kanssa.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

3D-tulostuksen käytön lisääntyminen opetuksen ja opiskelun eri työympäristöissä pedagogisesti toimivalla tavalla.

Konkreettisena tuloksena on henkilöstön osaamisen lisääntyminen: yhdeksän opettajaa on osallistunut aktiivisesti 3D-tulostuksen käyttöön opetuksessa.

Opiskelijoiden 3D-tulostuksen osaamisen lisääntyminen: 60 opiskelijaa on osallistunut aktiivisesti 3D-tulostuksen käyttöön oppimisprosessissa.

3D-tulostuksen hyödyntämiseen liittyvän työelämäyhteistyön lisääntyminen.

Hankkeen tulokset jäävät elämään hankkeen jälkeen, jolloin niillä on merkitystä oppimisympäristöjen kehittämisessä myös hankkeen päätyttyä.

Hankkeessa saavutettuja tuloksia levitetään Sedun muihin perustutkintoihin ja työelämään.

YHTEYSHENKILÖ

Anne-Kaisa Alatalo
anne-kaisa.alatalo@sedu.fi

 

Vastaa