Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon ammattiopiston EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Etelä-Savon ammattiopistossa on käyty keskusteluja eri aloilla työelämän kanssa 3D-tulostuksen mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Selkeä työelämän viesti oppilaitokselle oli, että 3D-visualisointi ja -tulostus on huomioitava ammatillisen koulutuksen sisällöissä. Oppilaitokseen on hankittu kaksi yksinkertaista 3D-tulostinta ja parhaillaan käydään keskusteluja isomman laitekokonaisuuden hankinnasta yritysyhteistyönä. Toive on tuoda 3D opetukseen läpileikkaavana opetussisältönä, niin, että jokaisella valmistuvalla opiskelijalla on ymmärrys 3D-tulostuksen periaatteista.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
Tarkennetaan kehittämissuunnitelma rahoituspäätöksen jälkeen. Nimetään hanketoimijat ja sovitaan työn-jaosta, kehittämistehtävistä ja resursseista sekä neuvotellaan ja tarkennetaan yhteistyöyritysten kanssa yhteisiä kehittämistavoitteita ja sovitaan aikatauluista. Aloitetaan tavoitteiden mukainen kehittämistyö. Osallistutaan verkoston järjestämään tapaamisiin.

Vuosi 2015
Jatketaan kehittämistyötä tavoitteiden mukaisesti. Jatketaan alojen opettajien valmennusta sekä aloitetaan koko oppilaitosta koskevan selvitysraportin valmistelu 3D- tulostuksen osalta. Syvennetään yhteistyötä hankeverkoston oppilaitosten välillä. Arvioidaan ja suunnataan hankkeen etenemistä verkostotapaamisissa ja oppilaitoksen omien hanketoimijoiden kanssa.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Hankkeen kohderyhmään kuuluvat oppilaitoksen opetus ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat sekä yrityskumppanit.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

Konkreettisina tuloksina

1) saadaan kokonaiskuva eri koulutusalojen 3D:n käyttötarpeista,
2) valmistellaan 3D-opintosisällöt opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä kunkin tutkinnon osaa-mistavoitteiden mukaisesti,
3) tarjotaan opiskelijoille 3D-opintoja (pilottikurssi hankkeen aikana) koulutusalasta riippumatta ja
4) valmistellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa täydennyskoulutuskokonaisuus 3D:n hyödyn-tämiseen (pilotti)

YHTEYSHENKILÖ

Kati Torniainen
Etelä-Savon Koulutus Oy
PL 304, Raviradantie 4-6, 50101 Mikkeli
Puh 040 5757 743
kati.torniainen@esedu.fi

Vastaa