Vaasan ammattiopisto

vao_logo

Vaasan ammattiopiston EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Päätavoitteena on uuden 3D-tulostustekniikan osaamisen ja opetuskäyttöä edistävien toimintamallien kehittäminen seuraavissa perustutkinnoissa:

Kone- ja metallialan perustutkinto, Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto.

1. Opettajien osaamisen lisääminen digitaalisten oppimisratkaisujen ja 3D-tulostuksen opetuskäyttöön
2. Kartoitus 3D-tuloksen opetuskäytön mahdollisuuksista pilotoitavilla aloilla sekä oppilaitoksessa että työssäoppimispaikoissa.
3. Pilotoitavilla koulutusaloilla saadut kokemukset ja materiaalit on viety avoimeen verkkopajaan
4. 3D-tulostusta on testattu opiskelijoiden kanssa opetuskäytössä
5. Suunnitelma 3D-tulostuksen opetuskäytön laajentamisesta muille koulutusaloille on valmis

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
1. Oppilaitoksen hankeorganisaation perustaminen

Hankevastaavan nimeäminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen seuraaviin tutkintoihin:
Kone- ja metallialan perustutkinto, Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Käsi- ja taideteolli-suusalan perustutkinto, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto.

2. Opettajien 3D-koulutuksen suunnittelu ja toteutus
3. Tehdään kartoitus 3D-tuloksen opetuskäytön mahdollisuuksista pilotoitavilla aloilla
4. Lähdetään toteuttamaan ja testaamaan 3D-tulostuksen opetuskäyttöä valituissa tutkinnon osissa
5. Osallistutaan koordinoivan oppilaitoksen verkostotapaamisiin ja OPH:n seminaareihin ja koulutuksiin
6. Raportointi ja hankkeesta tiedottaminen

Vuosi 2015
1. Kartoitus 3D-tuloksen opetuskäytön mahdollisuuksista jatkuu
2. Vastuuhenkilöt valitsevat opiskelijaryhmän, jonka kanssa lähtevät suunnittelemaan ja testaa-maan uusia pedagogisia mahdollisuuksia eri aineiden aihekokonaisuuksien opetuksen ja oppimi-seen 3D-teknologian avulla
3. Yritysyhteistyön merkeissä kartoitetaan paikallisia työssäoppimispaikkoja, joissa 3D-tekniikan au-tenttinen oppiminen olisi mahdollista
4. Valmis digitaalinen materiaali viedään avoimeen verkkopajaan, jonka kautta 3D-osaamista voi-daan jatkossa levittää muille toimialoille
5. Reflektoidaan saadut kokemukset opiskelijoiden kanssa ja eri koulutusalojen kesken, jotta saa-daan levitettyä hyvät käytänteet koko organisaaton tasolle
6. Hankkeen verkostotapaamisiin ja webinaareihin ja 3D-koulutuksiin osallistuminen sekä hankkeen raportointi ja tulosten levittäminen

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Ammatillista perustutkintoa opiskelevat opiskelijat, heidän opettajansa, työelämän edustajat/ työpaikkaohjaajat

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

1. Pilotoinnissa mukana olevien opettajien osaaminen 3D – tulostuksen pedagogisiin sovelluksiin on kehittynyt ja opiskelijoiden osaaminen 3D-tulostuksesta on lisääntynyt
2. Pilotoitavilla koulutusaloilla saadut kokemukset ja materiaalit on viety avoimeen verkkopajaan, jonka kautta 3D-osaamista voidaan jatkossa levittää muilla koulutusaloille. Mm. messuosasto mallit, tuotepakkaukset, erilaisten mallien ja somistusmallien materiaalit, valokuvarekvisiitta, erikoispainotuotteet, elektroniikkaprojektien kappaleet, CNC-tekniikan osat.
3. 3D-tuloksen opetuskäytön mahdollisuudet pilotoitavilla aloilla on selvitetty ja testattu opiskelijoiden kanssa ja tulokset voidaan huomioida uusien opetussuunnitelmien laadinnassa
4. On olemassa valmis suunnitelma 3D-tulostuksen opetuskäytön laajentamisesta muilla koulutus-aloille
5. Yhteinen suunnittelu- ja testausprosessi sekä tulostetut 3D-mallikappaleet ja verkkomateriaali ovat uudenlaista yhteisöllistä tiedonrakentamista yhteistyössä työelämän, opiskelijoiden ja opettajien kesken, jota hyödynnetään 3D-tulostuksen opetuskäytön kehittämisessä.

YHTEYSHENKILÖ

Tero Ulvinen
tero.ulvinen@vaasa.fi

Vastaa