Sastamalan koulutuskuntayhtymä

SASKY

Sastamalan koulutuskuntayhtymän EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa opetushenkilöstön 3D-tulostuksen perusosaamista ja kytkeä 3D-tulostuksen perusteet soveltuvin osin osaksi opetussuunnitelmia. 3D-tulostuskokonaisuudet suunnitellaan työelämälähtöisesti (yhteistyökumppanina FY-Composites Oy) ja pilotoidaan hyvinvointiteknologi- ja artesaaniopiskelijoiden opinnoissa. Hankeverkoston avulla on tarkoitus kartoittaa, kuinka 3D-tulostus soveltuu otettavaksi käyttöön muiden koulutuskuntayhtymän alojen opetuksessa ja opintokokonaisuuksissa.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
Koulutuksenjärjestäjän toimijoiden toiminnan käynnistäminen, toimenpidesuunnitelmien ja aikataulun tarkentaminen. Hankkeeseen osallistuvat opettajat osallistuvat tarvittaviin 3D-koulutuksiin. Tarkennetaan yritysyhteistyön tavoitteet. Koko hankkeen ajan tiedotetaan SASKYssä hankkeen etenemisestä ja osallistu-taan hankeverkoston tapaamisiin.

3D-tulostuksen opetuskäytön suunnittelua koordinoi SASKYssä tvt-ryhmän koordinaattori. Koordinoinnilla varmistamme, että tiedot liikkuvat sujuvasti niin SASKYn kahden hankkeeseen osallistuvan oppilaitoksen välillä kuin hankeverkoston ja SASKYn oppilaitostenkin kesken.

Kevät 2015
Suunnitellaan opintokokonaisuus, joka pilotoidaan syksyllä 2015. Järjestetään opetushenkilöstön lisäkoulu-tusta tarpeen mukaan. Opintokokonaisuuden suunnittelu yhteistyössä hankeverkoston ja työelämäyhteis-työkumppanin kanssa.

Syksy 2015
Pilotoidaan suunniteltu opintokokonaisuus, arvioidaan tulokset ja kehitetään sen sisältöä saadun palaut-teen pohjalta. Raportoidaan hankkeen tulokset hankeverkoston avoimeen verkkoympäristöön.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Hyvinvointiteknologi- ja artesaaniopiskelijat sekä heidän opettajansa.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

Hankkeeseen osallistuvat opettajat hallitsevat 3D-tulostuksen perusteet ja osaavat hyödyntää 3D-tulostamista osana alojensa opetusta. Hankeverkoston ansiosta he tuntevat 3D-tulostuksen mahdollisuudet myös muilla aloilla.

Hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu yhdessä työelämäyhteistyökumppanin 3D-tulostusta hyödyntävä opintokokonaisuus. Opintokokonaisuuden suoritettuaan hyvinvointiopiskelijat ymmärtävät 3D-tulostimien antaman hyödyn yksilöllisten apuvälineiden prototyyppien tuottamisessa. Opintokokonaisuudessa tuotettava apuväline on valittu yhdessä yritysyhteistyökumppanin kanssa. Suunniteltu opintokokonaisuus on osa tutkinnon perusopintoja ja saatuja kokemuksia hyödynnetään 3D-tulostuksen liittämisessä muihin opinto-kokonaisuuksiin.

Artesaaniopiskelijat ymmärtävät opintokokonaisuuden suoritettuaan pikavalmistuksen merkityksen tuote-kehityksessä ja osaavat suunnitella, tulostaa ja viimeistellä prototyyppejä hyödyntäen 3D-tulostimia.

YHTEYSHENKILÖ

Jarno Haapaniemi
jarno.haapaniemi@sasky.fi

Vastaa