Saimaan ammattiopisto Sampo

Saimaan ammattiopisto Sampon EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

1. Opettajien koulutus: Kehittää opettajien 3D-ymmärrystä ja osaamisesta
2. 3D opetuskäyttöön: Suunnitella ja kehittää tapoja hyödyntää 3D-tulostuksen osaamista ja opetuskäyttöä eri koulutusaloilla
3. 3D-opetussuunnitelmat, opintokokonaisuudet ja opintojaksot: siirtää em. suunnitelmat käytännöksi sisällyttämällä 3D-tulostus osaksi opetussuunnitelmia hyödyntämiseksi, opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja. Suunnitellaan 3D-mallinnuksen ja tulostuksen 10 ov:n moduuli, joka valinnainen ammatillisissa opinnoissa ja/ tai vapaasti valittavissa joissain tutkinnoissa. Osa opinnoista opiskeltavissa verkossa tämän hankkeen tuottaman digitaalisen materiaalin avulla.
4. Laitteistojen käyttökoulutus: Valitaan laitteisto ja toteutetaan hankittavien laitteistojen käyttöön-ottokoulutus
5. Koulutuksen pilotointi: Pilotoida ja jatkokehittää 3D-opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja
6. 3D-opetuksen laajentaminen ja vakiinnuttaminen Saimaan ammattiopisto Sampossa
7. Opiskelijoiden osaamisen laajentaminen uusille alueille, jotta heidän kilpailukykynsä työmarkkinoilla tai itsenäisenä yrittäjänä vastaa tulevaisuuden ammattitaitovaatimuksia, tuotantotapojen muutosta ja avoimuutta uusille ratkaisuille
8. Lisäksi hankeverkoston yhteiset tavoitteet

Mukaan lupautunut yritys:
Imatran Arkkitehtuuritoimisto
Kanavakatu 5, 55100 Imatra
Puh: 05 472 4455
Aki Luukko Rakennusarkkitehti AMK puh 0400 898 424

Lupautui ilman muuta mukaan yrityskumppaniksi 3D tulostuksen ”opetuksen kehittämisen hankkeeseen” ja antoi luvan käyttää toimiston nimeä hakemuksessa. Olivat keskustelleet 3D tekniikan ottamisesta omaan käyttöön pienoismallien yms. valmistuksessa.

He ovat jo ottaneet käyttöön rakennussuunnittelun 3D tietomallinnuksen, joka on helposti kytkettävissä 3D tulostukseen.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
1. Organisoidaan projekti: projektipäällikö ja –sihteeri, projektiryhmä ja ohjausryhmä sekä hankever-kostossa toimiminen
2. Täsmennetään toimenpidesuunnitelma ja aikataulu sekä sovitetaan ne yhteen koko verkoston vastaavien kanssa
3. Valitaan tutkinnot, joissa 3D-opetusta pilotoidaan
* Sampossa puuala, kone- ja metallialan ja autoala
4. Järjestetään opettajille koulutusta ja harjoittelua
5. Opiskelijat osallistetaan tuottamaan digitaalista verkko-opetusmateriaalia yhteistyössä DIGIPIL-VI-hankkeen kanssa ja dokumentoimaan sitä. Videointi ja selostus sekä editointi opiskelijoiden toteutuu oppimistyönä työpaikoillaà tässä tulee mukaan työelämälähtöisyys ja joustavat opintopolut sen perusteella, minkä alan tuotteiden 3D-tulostuksesta opiskelijat ovat kiinnostuneita.
6. Tehdään 3D-koulutuksen opetussuunnitelmat ja opintojaksosuunnitelmat: Tarkistetaan edellisiä koskevat opetussuunnitelmat, määritetään opintokokonaisuudet ja opintojaksot, joissa sovelletaan, kirjoitetaan sisältökuvaukset
7. Tiedotetaan opettajille ja opiskelijoille
8. Päivitetään opiskelijoiden HOPS:it tältä osin
9. Sovitaan yritysyhteistyöstä 3D-pikatulostuksen toteutusta varten.
10. Osallistutaan hankeverkostossa yhteisiin verkostotapaamisiin, seminaareihin ja toimenpiteisiin sekä jaetaan tietoa ja osaamista verkostossa.

Vuosi 2015
11. Käynnistetään pilotoinnit koulutuksella ja harjoittelu-caset tehdään mukaan lupautuneille yrityksille linkki yrittäjyyshankkeeseen!
12. Seurataan opetuksen toteutumista ja opettajien tuen/ lisäkoulutuksen tarvetta
13. Kerätään palautetta opettajilta, opiskelijoilta ja yrityskumppaneilta
14. Arvioidaan pilotoinnin tuloksia, kehittämistarpeita ja laajentamista muihin tutkintoihin
15. Tehdään jatkosuunnitelmat ja vakiinnutetaan 3D-pikavalmistus osaksi normaalia toimintaa
16. Raportoidaan hankkeen tulokset
17. Koko hankkeen ajan yhteistyö verkostossa koulutuksen, laitteistojen ja mukana olevien tutkinto-jen edistymisen osalta

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: opettajat, opiskelijat ja alueen yritykset.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

– opettajien 3D-osaaminen ja 3D-opetusosaaminen
– tarpeisiin nähden oikeat laitteistohankinnat
– opetussuunnitelman, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen kehittyminen niin, että 3D-opintokokonaisuudet ja opintojaksot toteutuvat ja vakiintuvat hankkeeseen valituissa tutkinnoissa
– opiskelumotivaation parantuminen opiskelijoiden näkökulmasta ajanmukaisessa oppimisympäristössä ja –välineillä
– 3D-opintomoduli, josta osa suoritettavissa verkossa
– verkossa oppimisfoorumi, jossa voi opiskella 3D-tulostuksen opetuskäytön perusteita verkko- ja työ-valtaisesti

YHTEYSHENKILÖ

Marja-Liisa Vesterinen
Saimaan ammattiopisto Sampo
marja-liisa.vesterinen@edusampo.fi
040 5438416

Vastaa